• Image

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby s cílem zajistit klientovi efektivní, řádné a včasné placení jeho pohledávek.

Poskytujeme právní poradenství spojené s intervenčními kroky vůči dlužníkům na celém území České republiky spolu s ověřováním bonity dlužníků. V případě prodlení dlužníků zabezpečujeme efektivní vymožení pohledávek klienta, zahrnující zejména:

  • právní rozbor a návrh nejúčinnějšího způsobu vymáhání pohledávek
  • dohled nad splatností pohledávek a urgence zaplacení splatných pohledávek
  • vymáhání pohledávek v soudním a rozhodčím řízení
  • exekuci a výkon rozhodnutí na majetek dlužníků
  • přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení, dědictví či likvidace
  • realizace zástav na nemovitých věcech

Vykonatelné pohledávky vymáháme v úzké spolupráci s Exekutorským úřadem Klatovy (www.euk.cz).

Potřebujete bližší informace? Kontaktujte náš přímo nebo prostřednictvím formuláře.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše obvyklá hodinová sazba činí 2.000,- Kč, v jednotlivých případech zohledňujeme individuální situaci klienta.

Pověřenou osobou k mimosoudnímu řešení pro oblast spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.